ICD-Informatiesite
Hart in Beweging - HIB

Home

Waarom krijgt iemand een ICD
Wat is een ICD
De werking van een ICD
Het ontstaan van de ICD
Nieuwe ontwikkelingen in de ICD technologie
Wat is een Pacemaker ?
Techniek in & om de Pacemaker
Een ICD als Levensverzekering
Uitleg omgang apparatuur
De Werking van het Hart
Het Bewustzijn
Reanimatie
De Ademhaling
Automatische Defibrillator
Automatische Defibrillator - Vervolg
Hartziekten
Hartinfarct
Hartklepgebreken
Hartfalen
Aangeboren Hartafwijking
Vaat - aandoeningen
Syndroom van Marfan
Onderzoeksmethoden
Behandelingen
Aanpak Hartfalen
DNA-diagnostiek Cardiomyopathie
Nieuwe operatie technieken
Anesthesie
Stamceltransplantatie
HartinsufficiŽntie
Wachttijden
Hartoperatie's Buitenland
Leven met Hartfalen
Hartritmestoornissen
ECG
EFO - Ablatie
De Fietsproef
Medicijnen
Posttraumatische dystrofie
Reizen met een ICD
Autorijden met een ICD
Procedure - CBR
Bezorgdheid
Angst, Onzekerheid & Tips
Leren omgaan met Angst
Verwerking van schokkende gebeurtenissen
Traumatologie
Hartverwarmende opmerkingen
Te Hoog Cholesterol
Te Hoge Bloeddruk
Hypertensie
Hartrevalidatie & Lichamelijke inspanning
Hart in Beweging - HIB
Mijn interview in de Hartbrug
Interview met Donorwachtende
Interview met een Donor-ontvangster
Lotgenoten
Nieuwsbrief
Agenda
Werkgroepen - Federatie Hartezorg
Aangesloten organisaties van de Federatie Hartezorg
Hart en ICD Centra in Nederland
Herbalife
Gastenboek
Links

 

 

      Hart in Beweging - HIB        

 

 

 

Hart In Beweging

 

De Stichting Hart in Beweging is opgericht in 1977 als een landelijk samenwerkingsverband van plaatselijke spel- en sportgroepen van en voor [ex-] hartpatiŽnten. De stichting heeft ten doel het scheppen van voorzieningen waardoor mensen met een hartafwijking kunnen deelnemen aan sportactiviteiten. In ruim 140 plaatsen in Nederland zijn thans spel-, sport-, en zwemgroepen voor [ex-]hartpatiŽnten actief.

 

De basisfilosofie hierachter is, dat de [ex-]hartpatiŽnten de gelegenheid moeten hebben om op een voor hem of haar verantwoorde wijze deel te nemen aan spel en sport. Dat wil zeggen, dat de spel- en sportvormen aangepast zijn aan de mogelijkheden binnen de groep en het wedstrijdelement vervangen is door verantwoord bewegen.

 

Enkele duizenden [ex-]hartpatiŽnten ervaren tijdens hun wekelijkse sport- of zwemuurtje niet alleen dat sporten goed is voor de lichamelijke conditie, maar ook beleven zij daarbij veel plezier in het spel. Tijdens het sporten is het tevens van belang dat iedere deelnemer voor zichzelf het spel moet kunnen onderbreken, zonder spelbreker te zijn, of zich zo te voelen t.o.v. zijn medesporters. Hij of zij dient zelf zijn grens te bepalen tot hoever hij/zij tijdens het sporten kan gaan. Hij of zij bouwt dus zelf zijn eigen "prestatieniveau" op, waardoor zijn of haar angsten min of meer naar de achtergrond worden geschoven. Dit heeft tot gevolg dat zijn of haar zelfvertrouwen niet alleen tijdens het sporten, maar ook in het algemeen toeneemt. Op deze wijze kan hij of zij zonder angsten zijn of haar plaats in de maatschappij hervinden en daarin weer nuttig bezig zijn. De zin van het leven krijgt dan weer betekenis.

 

Sportstimulering

 

Uit het voorgaande blijkt dat de Stichting Hart in Beweging niet alleen het sporten door en voor [ex-]hartpatiŽnten toejuicht, maar dit ook tracht te stimuleren. Dit wordt gedaan door het geven van voorlichting op velerlei gebied aan belanghebbende en belangstellenden. Zij heeft daartoe de beschikking over allerlei informatiemateriaal, o.a. een videofilm.

 

"Ontspanning door inspanning"

 

Deze film geeft op duidelijke wijze weer wat voor mogelijkheden er zijn voor de [ex-]hartpatiŽnt om verantwoord te bewegen.

 

Voor het opzetten van nieuwe sportgroepen is een compleet draaiboek aanwezig waarin alles staat vermeld wat er gedaan moet worden, waarmee men rekening moet houden en aan welke eisen en voorwaarden moet worden voldaan. In het draaiboek is tevens een statutenmodel opgenomen, om tot oprichting van een rechtspersoonlijkheidbezittende vereniging te komen. Indien nodig wil de stichting ook in letterlijke zin de helpende hand bieden.

 

In de eerste fase na de revalidatie van de hartpatiŽnt zijn de HIB-sportgroepen in feite de enige mogelijkheid tot spel- en sportbeoefening. Het ontbreken van sportvaardigheid is vaak een drempel om zich aan te melden bij bestaande, reguliere sportverenigingen. Bovendien besteden deze meestal niet voldoende zorg aan specifieke veiligheidsmaatregelen, die toch wel van belang zijn voor de [ex-]hartpatiŽnten. Zij behoren immers tot een groep mensen met een verhoogd risico! Alleen de afgesloten revalidatieperiode heeft hen doen ervaren dat sportbeoefening [met "gelijkgezinden"] een heel prettige gebeurtenis is.

 

In overeenstemming met het HIB-standpunt worden de spel- en sportgroepen over het algemeen geleid door geschoold, dus professioneel kader. Dat wil zeggen dat tijdens het sporten in de zaal minimaal een sportleider aanwezig is met een CIOS- of ALO-opleiding, of een fysiotherapeut met de opleiding fysiotherapie bij hartrevalidatie, met ervaring en in veel gevallen een verpleegkundige met CCU-aantekening [Coronary Care Unit]. De zwemgroepen worden bij voorkeur begeleid door een zwemleider met de opleiding zwemonderwijzer

 

Scholing en opleiding

 

De Stichting Hart in Beweging acht het noodzakelijk dat sport- en zwemleiders bovendien beschikken over deskundigheden als spel- en sportstimulering, opvang en omgaan met specifieke groepen en het kennen van medische en daarmee samenhangende veiligheidsaspecten. Adequate begeleiding van het totale sportgebeuren van de [ex-]hartpatiŽnt staat bij HIB hoog in het vaandel. Daarom worden er jaarlijks opleidingen georganiseerd voor spel- en sportleiders en scholing voor zwemleiders. Deze opleidingen en scholingen zijn gericht op de hiervoor vermelde deskundigheden, met daaraan verbonden de toekenning van het door VWS voorlopig erkent diploma HIB-sportleider en het certificaat zwemleider ex-hartpatiŽnten.

 

De ervaring heeft geleerd dat deze cursussen in een duidelijke behoefte voorzien.

 

Nieuwe levensvreugd!

 

De Stichting Hart in Beweging heeft een open oog voor de ontwikkelingen in de sport. Zo wordt zowel tijdens de opleidingen als in het kwartaalblad Hartezorg veel aandacht besteed aan het life-time sportidee. Zelfstandig bewegen buiten het wekelijkse sportuurtje om, al of niet met clubgenoten, partner of gezinsleden, behoeft niet beperkt te blijven tot wandelen of fietsen in de eigen woonomgeving, het park of het bos. Er zijn spelsoorten te over die daarvoor bijzonder geschikt zijn. De ontwikkelingen in de sportsector worden nauwkeurig gevolgd en zo mogelijk voor eigen groepen toegankelijk gemaakt. De HIB is een organisatie voornamelijk bestaande uit vrijwilligers, van wie de meeste hartproblemen hebben gehad. Dit bevordert de gedrevenheid om de doelstelling van de stichting waar te maken. Perspectief daartoe is in ruime mate aanwezig. Dat daarbij niet zonder steun van buiten kan worden gewerkt, moge duidelijk zijn. De opvatting dat bewegen veel kan betekenen voor de [ex-]hartpatiŽnt wordt steeds meer onderschreven, zowel vanuit de medische- en revalidatie sector als vanuit diverse maatschappelijke organisaties. De Nederlandse Hartstichting en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport spelen hierin een onmiskenbare rol.

 

De belangstelling van de nu ongeveer 120 bij HIB aangesloten verenigingen en de medewerking van genoemde instanties, vormen voor het stichtingsbestuur een stimulans, om door te gaan met het werk ten behoeve van de sportende [ex-]hartpatiŽnt.

 

Het gaat hierbij niet uitsluitend om het belang van zijn of haar sportbeoefening, maar vooral om het stukje nieuwe levensvreugde binnen eigen kring, dat daarvan het gevolg kan zijn.

 

Voor inlichtingen:

 

Stichting Hart in Beweging hartinbeweging.nl-HIB

 

Postbus 123

 

3980 CC Bunnik

 

Telefoon: 030 - 659 64 05

 

Telefax: 030 - 659 6404